Slider-Yen-Phong01
Slider-Yen-Phong-04
Slider-Yen-Phong-03
Uu-dai-dau-tu

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 20%
• Trường hợp doanh nghiệp được thành lập mới từ dự án đầu tư trong khu công nghiệp được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
• Trường hợp đối với doanh nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động: Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Được miễn

Thuế giá trị gia tăng

Được miễn thuế Giá  trị  gia  tăng  đối  với  hàng  hóa  là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Thuế Nhập Khẩu

• Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu.
• Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.